Stipendiemottagare

Allmänna fonden, forskningsunderstöd 2022-2023

Aatsinki Anna-Katariina Lapsuuden toiminnalliset vatsavaivat ja suolistomikrobiston kehitys 15 000
Ahlqvist-Björkroth Sari Vuorovaikutteinen ultraääni raskaana olevan naisen tukena -tutkimus 10 000
Aija Anette Keskoslapsen ja vanhempien läheisyys ja sen vaikutus lapsen kehitykseen 12 000
Awad Shady Precision Medicine Approach to Improve Management of High-Risk Chronic Myeloid Leukemia Patients 15 000
Björkqvist Gunilla Trauma, resilience and mental health among Finnish WWII veterans. Long-term consequences of war 15 000
Blomqvist Carl Livskvalitet, motionsvanor och överlevnad efter adjuvant behandling av bröstcancer. En
10-årsuppföljningsstudie av BREX-projektet
20 000
Brück Oscar Analysis of Hematocytological Samples with Automated Image Digitization and Deep Learning-based
Machine Vision
15 000
Castrén Eero Psyykkisten kokemusten suhde hermoston muovautuvuuteen 10 000
Engberg Elina Sociodemographic Factors, Parental Mental Health and Movement Behaviours in the Early Years – the
SUNRISE Finland study
30 000
Engblom Thomas Recovery after mild traumatic brain injury: influence of personality traits and attachment
pattern: a cohort study.
6 000
Fellman Vineta "Sjungande Kenguru" - kan musikintervention under hudnära kontakt i nyföddhetsperioden förbättra prognosen för prematurer14 000
Hamal Manisha Bullying among Finnish adolescents and its impact in their psychological and psychological health 6 000
Heikkilä Katriina Stressful Life Events and the Risk of Psychosomatic Multimorbidity 30 000
Holm Suvi Psychophysiological reactions to violent videogames: investigating differences between player
groups
6 000
Hovatta Iiris Ahdistuneisuuden ja somaattisten sairauksien yhteisesiintyvyys ja geneettinen korrelaatio 30 000
Huhtala Mira Pikkukeskosena syntyneiden nuorten käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmat sekä itse koettu
elämänlaatu 17-vuotiaana
10 000
Ilomäki Miro How early experiences matter: impact of early life stressors on brain networks of emotion
regulation and mentalization
15 000
Jussinniemi Laura Early Stress and Cardiometabolic and Pulmonary Health of Adults Born Preterm Entering Middle Age -
Two Country Birth Cohort Study
13 000
Jäkel Julia Psychosomatic risk and resilience from birth to adulthood 30 000
Kajantie Eero Varhainen stressi ja kardiometabolinen ohjelmoituminen ennenaikaisesti syntyneillä 25 000
Kalland Mirjam Families First 20 000
Kalso Eija Sömnproblem, ångest och depression hos patienter som får behandling för äggstockscancer 30 000
Karlsson Hasse FinnBrain Birth Cohort Study 30 000
Karlsson Linnea Raskaudenaikainen inflammaatio ja varhainen stressi lapsen kehitystä ja terveyttä muokkaamassa:
välittyvätkö vaikutukset suolistomikrobiston kautta?
25 000
Karppanen Anna-Kaisa Early life motor development, temperament and anhedonia as predictors of physical activity and
sedentary time in midlife - Northern Finland Birth Cohort 1966
10 000
Karukivi Max AVAIN JR - Laihuushäiriön vaikutus aivojen rakenteeseen ja toimintaan sekä kehon aineenvaihduntaan
nuoruusikäisillä
15 000
Kataja Eeva-Leena “Old already when young?” Does early-life stress accelerate child telomere
erosion, and parental resilience protect telomeres from accelerated aging from 0 to 9 years? – A FinnBrain Sub
study
15 000
Koivumaa-Honkanen Heli Comorbidities of mental and musculoskeletal disorders - outcomes, risk and protective factors 20 000
Korhonen Laura Äidin raskaudenaikaisen stressin ja varhaislapsuuden toistuvien infektioiden vaikutus lapsen
terveyteen 5 vuoden iässä- FinnBrain birth cohort study
12 000
Korhonen Liisa Psykososiaaliset pitkäaikaisvaikutukset lapsuus- ja nuoruusiässä syövän sairastaneilla 6 000
Kortesluoma Susanna The infant stress regulation and the gut microbiota as early biomarkers for emotional and
behavioral problems during childhood after prenatal psychological distress exposure
20 000
Kotilahti Emilia Pitkäkestoiset ja vakavat syömishäiriöt: hoitointerventiot, sairastuneiden kokemukset ja hoidon
tarve
13 000
Kuula Liisa Anxiety and Sleep: piloting active and passive interventions 15 000
Kyrönlahti Anniina Sosioekonomisten tekijöiden vaikutus lapsuusiän syöpäkuolleisuuteen ja lapsuusiässä sairastetun
syövän sosioekonomiset myöhäisvaikutukset
8 000
Laitinen Kirsi Raskausajan elintavat lapsen kehityksen säätelijänä 20 000
Lapinleimu Helena Ulkomailta Suomeen adoptoitujen lasten fyysinen ja psyykkinen terveys Suomessa, FinAdo (Finnish
Adoption -Study 3), jatkotutkimus.
15 000
Lehtimaki Terho Childhood exposures to psychosocial adversities and their lifetime epigenetic intra- and
intergenerational transmission and effects on adulthood and offspring mental and physical health
20 000
Lehto Ulla-Sisko Syöpään sairastuneiden sosiaaliset resurssit, sosiaalinen pääoma, hyvinvointi ja selviytyminen 20 000
Lehto Reetta Lasten uni- ja ateriarytmi ja paino 15 000
Leppänen Hanna Insuliinihoitoisten diabeetikoiden syömishäiriöoireilun prevalenssi ja sen yhteys hoitotasapainoon
ja komplikaatioriskiin.
12 000
Liira Helena Mikä on toimintakyvyn, oireiden ja elämänlaadun ennuste potilailla, joita on yliopistosairaalassa
hoidettu toiminnallisen häiriön vuoksi, kohorttitutkimus
20 000
Lindstedt Johanna Isän ja lapsen varhaisen vuorovaikutussuhteen rakentuminen ja merkitys raskausajasta
pikkulapsivaiheeseen – Yhteydet lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen
26 000
Lukkarinen Minna FinnBrain Atopy — Maternal stress during pregnancy and the risk of atopic disorders in the
offspring
15 000
Marttunen Mauri Stressi, psykosomaattinen oireilu ja mielenterveyden kehitys elämänkulussa - 16-vuotiaiden nuorten
seurantatutkimus 22, 32, 42 ja 52 vuoden iässä
20 000
Merikanto Ilona Individual circadian rhythms and their development and misalignment in relation to health and
wellbeing from childhood to old age – the role of biological, environmental and behavioral factors
30 000
Metsälä Johanna Ennenaikainen syntymä ja myöhempi lisääntymisterveys, lapsettomuus, raskauden kulku ja jälkeläisen
terveys
20 000
Mustjoki Satu Functional immune profiling in hematological malignancies Funktionaalinen immunoprofilointi
verisyövissä
40 000
Mäki Kaisa Psykologiset ja sosiaaliset tekijät lievästä aivovammasta toipumisessa 13 000
Mäkinen Marjaana Äidin psykososiaalisen stressin ja kemikaalialtistuksen vaikutus lapsen geenien säätelyyn ja
neurologiseen kehitykseen
25 000
Mörö Sara 3S – School, Sport and Social media: Tavoitteellisen koulunkäynnin ja urheilun sekä sosiaalisen
median vaikutus nuorten naisten kehonkuvaan ja murrosiän kehitykseen
10 000
Niemelä Pia Insuliinihoitoisten diabetespotilaiden syömishäiriöoireilu 12 000
Nolvi Saara Vanhemman vaikutus lapsen itsesäätelykykyyn ja siihen liittyviin hermoverkkoihin – varhainen
stressi nuoruusikään siirtymistä muovaavana tekijänä
20 000
Nummenmaa Lauri Multisystem imaging of the whole-body emotion circuit with total-body positron emission tomography 35 000
Partinen Markku Pitkäkestoisen COVID-19:n (Long Covid) oirekuva ja oireyhtymälle altistavat tekijät.
Kansainvälisen ICOSS-konsortion tutkimuksia
20 000
Pietiläinen Kirsi Painonlaskun psykososiaaliset ennustekijät Painonhallintatalon digitaalisessa valmennusohjelmassa 15 000
Piiroinen Ilkka Koherenssin tunteen yhteys kuolleisuuteen 20 000
Pulakka Anna Ennenaikainen syntymä, ympäristöaltisteet ja myöhempi käyttäytyminen ja kehitys – PEN-tutkimus 15 000
Pulkki-Råback Laura Sosiaalisten ja psyykkisten tekijöiden vaikutukset sydänterveys-intervention tuloksiin:
26-vuotinen seurantatutkimus Markovin ketjumallinnuksella.
20 000
Raitoharju Emma Sotastressin monisukupolviset epigeneettiset vaikutukset 20 000
Ray Carola Sosioekonomisten-, psykososiaalisten- ja ympäristötekijöiden yhteys lapsiperheiden
luontoliikuntaan ja lasten luontosuhteeseen
20 000
Rimmington Julia The association between mood and anxiety disorders with mortality and general medical conditions 13 000
Rodionov Andrei Refining the link between emotion, connectivity, and plasticity in ageing brain: An integrated
neuroimaging and sham-controlled transcranial magnetic stimulation study
30 000
Roivainen Eka Toiminnallisiin häiriöihin liittyvät kognitiiviset oireet ja potilaiden testiprofiilien
erityispiirteet
13 000
Roustaei Zahra The timing of reproduction and socioeconomic disparities in maternal health, including antenatal
and postpartum depression
6 000
Silver Eero Varhaiset altisteet, 5-vuotiaiden aivot ja kognitiiviset taidot: aivojen rakenteellinen
magneettikuvantamistutkimus FinnBrain syntymäkohortissa
2 500
Sipilä Reetta Kehon tunnekartat pitkittyneestä kivusta kärsivillä lapsilla, nuorilla sekä heidän vanhemmillaan. 20 000
Skogberg os. Solovieva Natalia Longitudinal trajectories for the association of exposures to psychosocial stress and poor mental
wellbeing with cardiovascular outcomes among migrant origin populations in Finland.
20 000
Sourander Leif Andre Familjecentrerat distansvårdsprogram som förebygger psykosomatiska och mentala problem hos barn
(digiparent) - Implementering, personalisering och genetik
60 000
Stenholm Sari Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen aktiivisuus elämänkulun eri vaiheissa ja niiden yhteys
kognitiivisiin toimintoihin ikääntyessä
20 000
Stenlund Säde-Päivi The impact of psychosocial factors on antibiotic use 25 000
Tolonen Iina Myötätunnon hyödyt työstressille, unen laadulle ja kehon koostumukselle: laajojen suomalaisten
tutkimusjoukkojen tarkastelu pitkittäisasetelmilla
15 000
Turunen Antti Autologisen kantasolusiirteen solukoostumuksen merkitys myelooma ja non-Hodgkin
-lymfoomapotilailla
2 500
Tuulari Jetro Population neuroscience approach on how psyche and the brain affect metabolic health - focus on
early life stress and (pre)adolescent obesity.
20 000
Vanhanen Jukka Transkraniaalinen magneettistimulaatio CRPS-potilailla: vaikutukset kipuun, psyykkiseen
hyvinvointiin ja uneen
8 000
Viljakainen Heli Fin-HIT-undersökningens andra uppföljning: psykisk hälsa, livsstil och övervikt hos unga vuxna 20 000
Virtanen Eeva Preterm birth, fetal growth restriction, and physical health of children born in low-resource
settings
26 000
Vitikainen Emma Prenatal aging: early life stress, intergenerational effects and telomere length in the FinnBrain
cohort study
20 000
Vääräsmäki Marja Mielenterveyden sukupolviset ja ylisukupolviset vaikutukset raskausdiabeteksen kehittymiseen,
mekanismeihin ja pitkäaikaisennusteeseen
20 000
Wartiovaara Kirmo Hemofilia A -verenvuototaudin potilaiden solujen geenikorjaus 25 000
Zetterman Teemu Metaboliset muutokset ja lihastoiminta fibromyalgiassa 16 000

Steinerfonden, forskningsunderstöd 2022-2023

Baars Erik Saluto-Hygiogenetic Evaluation of Patient-reported Outcome Group (S-HEAL) 20000
Baars Erik Working mechanisms of anthroposophic therapies: a scoping review of features, classifications and
related conventional concepts
10000
Bergman Monica Dreaming after trauma: The effect of negative emotional memories on dream content 13000
Boman Erika Vårdpersonals beredskap att möta äldre med psykisk ohälsa 13000
Eriksson Johan Att göra en erfarenhet 8000
Filimonov Dmitri Electrophysiological correlates of consciousness in auditory and multsensory condition. 26000
Granstedt Artur De biodynamiska odlingsåtgärdernas betydelse för den organiska substansens uppbyggnad och
kolbildning i marken
8000
Hellman Matilda Epistemic projects: The launch of a social theoretical concept 26000
Holopainen Johanna ”Rintasyöpähoitojen jälkeen”-sairauteen liittyvät narraatiot ja niiden käsittely kirjoittamisen
ryhmässä
18000
Hök Nordberg Johanna Patients’ experiences in clinical trials of Anthroposophic health care: Qualitative explorations 15000
Kallio Sakari Understanding Hypnosis as a Science 7500
Kivikkokangas Sami Itsehavainnointikyvyn kehittyminen edellytyksenä itseanalyyttiselle funktiolle 20000
Korkalo Liisa Ravintoaineiden saanti ja elimistön ravitsemustila vegaani-, kasvis- ja sekaruokavaliota
noudattavilla lapsilla ja heidän vanhemmillaan (MIRA2)
15000
Kuusela Antti Rudolf Steinerin vapauskäsitys henkisen hyvinvoinnin mahdollistajana 20000
Kuuva Sari Värit ja tunteet psykiatristen potilaiden taiteessa 30000
Kähönen Juuso Understanding Self-Transcendence and It’s Significance for Values and Good Life 13000
Lehto Elviira Yksilön ruoanvalintamotiivit ja taustatekijät terveellisen ja ilmastokestävän ruokavalion
mahdollistavina tekijöinä
15000
Loukola Ville Koronaviruspandemian vaikutukset unien ja mielenvaeltelun uhkasisältöihin 10000
Manninen Paavo Psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen merkitys psykoanalyysin hoitomenetelmälle 20000
Maroti Daniel Känslofokuserad terapi (EAET) i reguljär vård för patienter med medicinskt oförklarade symptom med
hög vårdkonsumtion
26000
Marttinen Maiju Intranasal Dexmedetomidine in Pediatric and Adolescent Outpatient Palliative and Hospice Care
Symptom Management
12000
Mustonen Katja Kehollisuus osana minäkokemusta. Keskustelunanalyyttinen vuorovaikutustutkimus terapeuttisesta
työskentelystä psykiatrisen fysioterapian vastaanotoilla nuorten psykiatristen potilaiden kanssa.
6000
Nie Peixin For completing a PhD project: The effects of music training on working memory and the modulation
effects from native language
12000
Pentikäinen Emmi Kuorolaulun pitkäaikaisvaikutukset ikääntyneiden neurokognitiiviseen, emotionaaliseen ja
sosiaaliseen hyvinvointiin
15000
Pesonen Anu-Katriina Nukahtamisen tiede Vetenskapen bakom insomning The science of falling asleep 15000
Poikonen Hanna Brain and Body in Dance: Brain Waves when Watching Live Dance Aivot ja keho tanssin aikana:
Aivoaallot live-tanssiteosta katsellessa
15000
Roos Eva En överbeskyddande föräldrastil; hur påverkas sambanden mellan föräldrapraxis och småbarns
levnadsvanor och vikt?
20000
Rönne-Petersen Linn Långvarig smärta och själslig hälsa -studier med existentiell och molekylär ansats inom
antroposofisk och konventionell vård -FAS 3
13000
Sampolahti Timo Psykoterapian ymmärtämisen kerrostumia - humanismista ja spekulatiivisesta mystiikasta ammentavia
luentatapoja
20000
Saxén Heikki Orgaanisen bioetiikan mahdollisuuksien tutkiminen globaalisti mobiilisovelluksella 10000
Sihvonen Aleksi Afasian kuntoutumisen ennustaminen ja edistäminen (Predicting and promoting aphasia recovery) 7500
Slotte Åsa Underdiagnostiserade män: ätstörningar, maskulinitet, stigma och berättelser om kroppsbilder 20000
Söderbacka Tina Vitality, health and work - doktorsavhandling vid Åbo Akademi -
artikelavhandling bestående av tre delstudier. Har tidigare fått stipendium för en delstudie (arbetsgrupp
Söderbacka, 2018-19).
3000
Telford Iisa COaching Lifestyle Intervention for FErtility (COLIFE) 15000
Terhune Devin Time perception and the placebo response 12000
Tolmunen Pirkko Koko väitöskirjan (artikkeliväitöskirja) aihe: Avustavan kosketuksen merkitys vanhusten
hoitotyössä. Vuoden 2022 projekti koskee toista ja kolmatta artikkelia ja niden julkaisukuntoon saattamista.
13000
Torppa Ritva MULAPAPU-Miten MUsiikki-interventio ja LAulu PArantavat kuulovammaisten lasten PUhekieltä 20000
Vainio Seppo Impact of Biodynamic Farming on the Straw/Berries as Depicted Via Nutritional Nanovesicles
Mansikan Nano- ja Mikrorakkula Eksosomit Biodynaamisen Viljelyn Laatukriteerinä Ravinnon Elementtinä
20000
Valjakka Riikka Tanssi-liiketerapia nuorten masennuksen hoidossa 13000
Valkonen Kirsti Öljydispersiokylvyt ikääntyvien hoidossa. Levico-vesi ja elinvoiuman ylläpito. Tutkimus Casa
Raphaelissa Pohjois-Italiassa.
1500
Volanen Salla-Maarit Terve Oppiva Mieli -tutkimus tietoisuustaitojen vaikuttavuudesta oppilaiden ja opettajien
hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä jalkauttamisesta suomalaisiin peruskouluihin.
15000
Weckström Markus Relationaalinen biologia ja elämä teoreettisena käsitteenä 24000

Steinerfondens fortbildnings- och projektstipendier 2023

Aaltonen Eveliina 500
Aaltonen Mika 500
Antroposofisen lääketieteen yhdistys r.y. 25000
Biodynaaminen yhdistys - Biodynamiska föreningen ry 10000
Biodynaaminen yhdistys - Biodynamiska föreningen ry 15000
Bothmer Movement Finnland 1500
Brummer Anna 3000
Eklund Minna 1000
Elämänkaarityö ry 5000
Federer-Rahkonen Claire 1000
Heini Ranto 1200
Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry 35000
Helsingin yliopisto 10000

Suomen hoitopedagoginen yhdistys ry

2000
Holttinen Salla 4600
Huhtinen Riitta-Maija Katariina 1000
Ifill Oliver 900
Kamarikuoro Soi ry 2000
Kapiainen Eija 500
Karkia Tuula 500
Kirmanen Jenna 3000
Kreivi Rita 500
Kuorikoski Sorja 3000
Kurppa Reijo 1200
Kuusela Antti 3000
Laitinen Lotta 2500
Laulaja Tiina 350
Marjatta-koulu 2000
Marjatta-koulun oppimisen tuen ryhmä 10000
Niskanen Riitta 500
Okkonen Pentti 1000
Okkonen Pirkko 1200
Oksman Auli Marjaana 500
Ollonberg Anita 1200
Osuuskunta Ciris 4000
Pietikäinen Maija 6000
Riipinen Nina 1000
Ristola-yhteisö 2000
Ryti Helena 3000
Salmela Pasi 1800
Sarekoski Tuulikki Maria 300
Silvan-Egholm Riitta 500
Snellman-korkeakoulu 20000
Sotala Soile 600
Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys SALLY ry 1000
Suomen eurytmiaterapeutit ry 3000
Sylvia-koti yhdistys ry / Tapolan kyläyhteisö 20000
Tarvainen Anna-Liisa 1800
Tolmunen Pirkko 1000
Tuovinen Hannu 500
Tuovinen Hannu 5000
Tuovinen Jaana 500
Ulkuniemi Sirpa 1200
Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors 35000
Vainionpää Kaisa 500
Vallius Outi 500
Vanhustyöyhdistys Sofia ry 3000
Vanhustyöyhdistys Sofia ry 3000
Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry. 4000
Vapaan Eurytmiataiteen yhdistys ry 10000
Wennström Rainer 2000
Wirsching Elizabeth 12000

Steinerfondens fortbildnings- och projektstipendier 2022

Aaltonen Mika 520
Aaltonen Eveliina 520
Ahtiainen Helena 700
Alfthan Nina 520
Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry 10 000
Antroposofisen terapian yhdistys ry 7 200
Biodynaaminen yhdistys - Biodynamiska föreningen ry 6 000
Biodynaaminen yhdistys - Biodynamiska föreningen ry 4 000
Eurytmiataiteen edistämisyhdistys (Janitta Koskinen) 10 000
Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry 30 000
Honkonen Tuija 520
Jairi Mikko 4 000
Jokinen Marianne 450
Jutila Riitta 1 000
Kamarikuoro Soi ry 2 000
Kanniainen Irmeli 4 000
Set ry Kanniainen Irmeli 5 000
Huhtinen Riitta-Maija 1 000
Kirmanen Jenna 8 000
Koivunen Tapani 520
Korhonen Mari-Jaana 6 000
Laakso Kirsi 1 000
Lankinen-Antenen Pirkko Liisa 1 000
Laulaja Tiina 420
Lehtonen Anja 1 000
Marjattakoulu hoitopedagogiika 3 000
Marjatta-koulun oppimisen tuen ryhmä 10 000
MLL Uudenmaan piiri 20 000
Murto Henri 7 000
Nordling Matti 900
Okkonen Pentti 1 000
Osuuskunta Ciris 4 000
Paalasmaa Jarno 4 000
Paananen Tertta 4 000
Pietikäinen Maija 15 000
Riipinen Niina 1 000
Snellman-korkeakoulu 15 000
Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry. 15 000
Sotala Soile 800
Suhonen Sanna 1 000
Suomen antroposofinen liitto ry 20 000
Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys SALLY ry 2 000
Sylvia-koti yhdistys ry / Tapolan kyläyhteisö 20 000
Tarvainen Anna-Liisa 1 800
Tolmunen Pirkko 1 000
Ulkuniemi Sirpa 3 000
Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors 30 000
Vanhustyöyhdistys Sofia ry 3 000
Vanhustyöyhdistys Sofia ry 3 000
Zimmerman Peter 1 000
Äärelä Marjo Anne Maria 1 000