Anvisningar

Ansökningstiden

Nästa ansökningstid är 24.12.2021–31.1.2022.

Anvisningar

Alla ansökningar bör inlämnas i elektronisk form. Endast ansökningar som lämnats in elektroniskt beaktas. Vi tar inte emot papperskopior.


Observera att det finns en separat blankett för ansökan om understöd för forskning och en annan för ansökningar som gäller understöd för fortbildning och projekt.

Forskningsperioden

Forskningsstipendier har beviljats för perioden 2020-2021. Redovisning inlämnas per 15.12.2021.

Forskningstiden kan vid behov förlängas två år varvid också utbetalningen kan uppskjutas. Ändringar gällande forskningstid och redovisning görs i ansökningsprogrammet. Beloppet bör lyftas senast 31.12.2023 och redovisning bör då inlämnas senast 31.3.2024.

Om forskaren eller forskningsgruppen ansöker om tilläggsfinansiering vid följande utdelning bör mellanrapport inlämnas 15.12.2021.

Forskningsbudget

Om forskaren önskar inkludera universitetsoverheads i sin forskningsbudget bör denna summa nämnas. Om övriga kostnader överstiger 2000 € bör summan specificeras i forskningsplanen.

Forskaren kan även ingå ett universitetsavtal gällande kostnaderna.

Fortbildnings- och projektstipendiers tidsfrist

Tidpunkten för fortbildningen eller projektet skall inträffa mellan 1.4.2020 och 30.9.2022. På grund av coronaläget är fortbildnings- och projektstipendiernas användningstid förlängd till 30.9.2022.
Även om man ännu inte haft möjlighet att använda det beviljade
stipendiet hindrar det inte att söka nytt för perioden 2022-2023.
Om man redan nu vet med säkerhet att man kommer att använda stipendiet under 2022 önskar vi att stipendiet lyfts före 31.12.2021. Om man redan nu vet att man inte kommer att ha möjlighet att använda stipendiet för det beviljade ändamålet önskar vi bli informerade om detta.

Fortbildnings- och projektstipendier ansöks personligen. Man kan inte ansöka för en grupp på samma blankett, utan varje gruppmedlem söker på egen blankett. Också registrerade föreningar kan ansöka om stipendium. Med en och samma blankett kan ansökas endast för ett ändamål. Ändamålet kan vara en fortbildning, en kurs (som kan bestå av flera moduler), ett bok- eller annat projekt som faller inom utdelningskriterierna. En person kan ansöka om endast ett fortbildnings- och projektstipendium per stipendieperiod (två år).

Om man ansöker om understöd för fortbildning eller projekt bör den sökandes grundutbildning framgå. I ansökan skall ingå kurs- eller fortbildningsprogrammet och vem som organiserar utbildningen.

All information skall fyllas i blanketten, vi tar inte emot bilagor eller pappersansökningar. Ansökningsblanketten sänds endast elektroniskt.

Med att skicka in ansökan styrker den som ansöker att

  • stiftelsen får publicera den sökandes namn, ändamålet för stipendiet och stipendiebeloppet på listan över stipendiemottagare på stiftelsens hemsida och i stiftelsens årsberättelse.
  • uppgiften om beviljat stipendium kan informeras till andra finansiärer innan offentliggörandet för att undvika dubbla beviljningar.
  • elektroniskt inlämna in en redovisning inom utsatt tid och godkänner att den elektroniska redovisningen lagras i stipendieansökningsregistret. Läs mer om redovisning av stipendier.

Vid uppgörandet av stiftelsens stipendieregister har man åtföljt personregisterlagen och förordningen om datasekretess.

Dataskydd

Stipendiemottagandet

Besked sänds inom maj månad. Mottagarna publiceras på stiftelsens hemsida och i stiftelsens årsberättelse.

Stipendiebesluten fastslås på stiftelsens årsmöte varefter svarsbrev skickas ut elektroniskt.

Forskningsstipendierna utbetalas i två rater, en rat per år om inte annat överenskommits. Fortbildnings- och projektstipendier utbetalas som ett enda belopp. Stipendiet lyfts genom att via länken i beviljningsbrevet be om utbetalning.

Beviljat stipendium utbetalas inte om föregående stipendium inte har redovisats.

De beviljade forskningsstipendierna meddelas till Lantbrukarnas Pensionsförsäkring (LPA) om forskningstiden är minst fyra månader eller mera, eller om beloppet överskrider det gränsvärde som fastställs årligen.

Stiftelsen rapporterar årligen alla utbetalda stipendier till skatteverket.

Forskningsstipendier som beviljats år 2020 måste lyftas senast 31.12.2023. Fortbildnings- och projektstipendierna måste lyftas senast 30.9.2022.

Svar på frågor

Kontakta Antonia Laszlo, 09-647390 eller sänd e-post: antonia.laszlo(at)gyllenbergs.fi

FAQ

Kan man jobba trots att man erhållit stipendium från stiftelsen?

Ja, det kan man. I blanketten fyller man i hur länge man planerar att forska med stipendiemedel. Forskar man på deltid bör man uppskatta hur lång tid forskningen skulle ta på heltid och under vilken period man önskar vara pensionsförsäkrad. LPA ger vidare råd om pensionsfrågorna. Se www.mela.fi

Kan man ansöka om stipendium från stiftelsen då man samtidigt ansökt från annat håll men inte ännu vet om man fått?

Ja det kan man.

Vad avses med att ”stipendiet är personligt”?

Stipendiet är i första hand avsett för den ansökta forskningen, inte för institutioners allmänna kostnader. Om universitetskostnader (overheads) ingår i ansökan bör de ingå i övriga kostnader. I forskningsplanen bör övriga kostnader specificeras om de överskrider 2000 €.

Hur skall redovisningen se ut?

Se på vår hemsida punkten redovisning av stipendier. Det finns separata blanketter för forskningsstipendier och stipendier för fortbildning och projekt.

Vilken blankett skall man välja?

Forskningsstipendier redovisas på blanketten ”redovisning av forskning”. Blanketten för fortbildning och projekt fylls i för redovisning av fortbildning, resor och övriga ändamål.

Utbetalas dagtraktamenten?

Nej.