Dataskydd

Dataskyddspolicy för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en privat allmännyttig stiftelse. Inom ramen för sitt syfte, som innefattar understöd till medicinsk forskning och museiverksamhet, hanterar stiftelsen personuppgifter. I sin roll som personuppgiftsansvarig eftersträvar stiftelsen att agera så att det för alla intressenter blir klart hur kraven på hanteringen av personuppgifter och kraven på dataskydd förverkligas. Stiftelsen följer den lagstiftning som reglerar hanteringen av personuppgifter och dataskydd, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning. Stiftelsen följer därtill till tillämpliga delar anvisningen God informationshantering i stiftelser utgiven av Delegationen för stiftelser och fonder.

Principer för hantering av personuppgifter

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och dess tjänsteleverantörer hanterar personuppgifter av olika slag. Personuppgifterna hänför sig främst till

 • personer som ansöker om stipendier och som beviljas stipendier
 • deltagare i stiftelsens evenemang
 • personer som ansöker om hyresbostäder
 • hyresgäster
 • förtroendevalda och personal

Inom respektive grupp hanteras personuppgifter enligt de behov en ändamålsenlig behandling kräver och med beaktande av kraven på minimering av uppgifter som insamlas, korrekthet i uppgifterna samt konfidentialitet. Lagringstiderna definieras separat för varje grupp.

På vilken behandlingsgrund personuppgifter insamlas och behandlas inom respektive grupp definieras i respektive dataskyddsbeskrivning, vilka har upprättats för

 • Stipendieregistret (personer som ansöker om stipendier och stipendiater)
 • Nätverksregister (deltagare i stiftelsens evenemang)
 • Registret över hyresbostadsökande (personer som ansöker om hyresbostäder)
 • Register över hyresgäster
 • Register över närståendekrets och personal

I dataskyddsbeskrivningarna beskrivs också

 • De personuppgifter som registreras och de källor som används
 • Hur uppgifter ur registret kan utlämnas
 • Hur registret skyddas
 • Hur länge personuppgifterna sparas
 • Den registrerades rätt att granska och rätta sina uppgifter
 • Den registrerades eventuella rätt att raderas ur registret

Stiftelsen eller dess tjänsteleverantör är registeransvarig för respektive register. Registeransvarig och registerhandläggare definieras separat för varje register.

Uppgifterna i respektive register bygger på information av den registrerade, av denne befullmäktigade eller av myndigheter.

Stiftelsen hanterar inte känsliga personuppgifter.

Användning av cookies

Vi använder cookies på vår hemsida för att förbättra användarupplevelsen av nätsidan. Cookies används även för att styra reklam då användaren besöker andra webbsidor. Personuppgifter sparas inte via cookies och de används inte för att identifiera enskilda personer.