Placeringar

Stiftelsens placeringsverksamhet har som mål att skapa en avkastning som gör det möjligt för stiftelsen att uppfylla sina syften och över tiden utöka verksamheten.

Placeringsverksamheten präglas av långsiktighet och en strävan efter bästa möjliga riskjusterade totalavkastning över konjunkturcyklerna.

Avkastningen på placeringarna bör

  • täcka de årliga kostnaderna för stiftelsens medicinska stipendier och museiverksamheten samt kostnaderna för administration och övrig verksamhet
  • trygga kapitalets tillväxt genom en värdeökning som överstiger inflationen

Stiftelsen förbinder sig till en hållbar placeringsverksamhet (ESG). Detta innebär att hållbarhet, vid sidan av avkastningsförväntning och risk, beaktas i placeringsbesluten


Placeringar