Riktlinjer och utdelningskriterier

Riktlinjer

Till Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses medicinska verksamhet hör utdelning av stipendier vartannat år, beviljandet av universitetsunderstöd och ordnandet av symposier.

Stipendier

 • Stiftelsen vill stöda kvalitativt högtstående forskning utan att försöka styra forskningens inriktning.
 • Stiftelsen stöder i första hand finländsk forskning men kan stöda även utländska forskare och forskargrupper.
 • Utdelningskriterierna baserar sig på stiftelsens stadgar och reglemente för den medicinska verksamheten.

Symposier

 • Symposierna är ett sätt att uppfylla stiftelsens syfte.
 • Den medicinska sakkunnignämnden beslutar om ett tema som bör falla inom den medicinska sektor som Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse understöder.

Utdelningskriterier för stipendier

Allmänna fonden understöder forskning gällande

 • Psykosomatik, forskningens frågeställning bör vara hur psyket påverkar kroppen
 • Frågor där den psykosomatiska aspekten utvidgats till psyko-socioekonomiska frågeställningar
 • Psykosomatiska sjukdomar
 • Blodsjukdomar
 • Psykiska faktorers inverkan på blod och blodcirkulation, psykiska faktorers inverkan på andra organ, den mekanism som förmedlar denna inverkan på kroppen
 • Psykodynamik som undersöker de psykosomatiska fenomenen och försöker begreppsliggöra de psykosomatiska relationerna

Steinerfonden understöder forskning gällande

 • Den medicinska kunskapsvägen som Rudolf Steiner lagt grunden till
 • På Steiners läror baserade psykosomatiska relationer
 • Människans andliga, själsliga och fysiska konstitution och jagets betydelse
 • Moraliska värdens inverkan på hälsan
 • Ovan nämnda faktorers oavbrutna växelverkan och kunskapen om människan som helhet
 • Forskning gällande palliativ vård
 • Forskning gällande biodynamisk odling

Steinerfondens fortbildnings- och projektstipendier beviljas för

Anordnande av

 • Fortbildning för läkare inom antroposofisk medicin
 • Fortbildning för antroposofiska terapeuter
 • Läkepedagogisk utbildning för Steiner-pedagoger

Deltagande i antroposofisk fortbildning, konferenser och arbetsdagar för

Läkare

 • Antroposofisk medicinsk utbildning

Antroposofiska terapeuter verksamma inom

 • Läkeeurytmi
 • Bildkonstterapi
 • Musikterapi
 • Talkonstterapi
 • Massage och yttre kroppsterapier
 • Biografiarbete och antroposofisk psykoterapi
 • Palliativt vårdarbete
 • Kirofonetik

Steiner-pedagoger

 • Läkepedagogik

Utbildning och projekt inom biodynamisk odling

Litteraturutgivning