Riktlinjer och utdelningskriterier

Riktlinjer

Till Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses medicinska verksamhet hör utdelning av stipendier vartannat år, beviljandet av universitetsunderstöd och ordnandet av symposier.

Stipendier

 • Stiftelsen vill stöda kvalitativt högtstående forskning utan att försöka styra forskningens inriktning.
 • Stiftelsen stöder i första hand finländsk forskning men kan stöda även utländska forskare och forskargrupper.
 • Utdelningskriterierna baserar sig på stiftelsens stadgar och reglemente för den medicinska verksamheten.

Symposier

 • Symposierna är ett sätt att uppfylla stiftelsens syfte.
 • Den medicinska sakkunnignämnden beslutar om ett tema som bör falla inom den medicinska sektor som Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse understöder.

Utdelningskriterier för stipendier

Allmänna fonden understöder forskning gällande

 • Psykosomatik, forskningens frågeställning bör vara hur psyket påverkar kroppen
 • Frågor där den psykosomatiska aspekten utvidgats till psyko-socioekonomiska frågeställningar
 • Psykosomatiska sjukdomar
 • Blodsjukdomar

Psykiska faktorers inverkan på blod och blodcirkulation, psykiska faktorers inverkan på andra organ, den mekanism, som förmedlar denna inverkan på kroppen

Psykodynamik som undersöker de psykosomatiska fenomenen och försöker begreppsliggöra de psykosomatiska relationerna

Steinerfonden understöder forskning gällande

 • Den medicinska kunskapsvägen som Rudolf Steiner lagt grunden till
 • På Steiners läror baserade psykosomatiska relationer
 • Människans andliga, själsliga och fysiska konstitution och jagets betydelse
 • Moraliska värdens inverkan på hälsan
 • Ovan nämnda faktorers oavbrutna växelverkan och kunskapen om människan som helhet
 • Forskning gällande palliativ vård
 • Forskning gällande biodynamisk odling

Steinerfondens fortbildnings- och projektstipendier beviljas för

Anordnande av

 • Fortbildning för läkare inom antroposofisk medicin
 • Fortbildning för antroposofiska terapeuter
 • Läkepedagogisk utbildning för Steiner-pedagoger

Deltagande i antroposofisk fortbildning, konferenser och arbetsdagar för

Läkare

 • Antroposofisk medicinsk utbildning

Antroposofiska terapeuter verksamma inom

 • Läkeeurytmi
 • Bildkonstterapi
 • Musikterapi
 • Talkonstterapi
 • Massage och yttre kroppsterapier
 • Biografiarbete och antroposofisk psykoterapi
 • Palliativt vårdarbete

Steiner-pedagoger

 • Läkepedagogik

Utbildning och projekt inom biodynamisk odling

Litteraturutgivning