Hakuohjeet

Kaikki hakemukset on toimitettava ainoastaan sähköisesti. Kotisivuilla on eri hakulomakkeet tutkimusapurahojen ja jatkokoulutus- ja projektiapurahojen hakemista varten.

Tutkimus apurahat

Tutkimusapuraha haetaan aina henkilökohtaisesti.

Tutkimuksen kestoaika

Tutkimusapurahat myönnetään kaudelle 2024–2025. Selvitys toimitetaan 15.12.2025 mennessä.

Pyydettäessä tutkimuksen kestoa voi pidentää kahdella vuodella. Muutokset koskien tutkimuksen kestoa ja selvitysajan pidentämistä tehdään apurahajärjestelmän kautta.

Tutkimuskulujen arvio

Jos tutkimuskulujen arvioon halutaan sisällyttää yliopistokuluja (overheads), lisätään ne kohtaan muut kulut. Jos kyseiset muut kulut ovat enemmän kuin 2000 €, on kulut eriteltävä tutkimussuunnitelmassa. Tutkija voi tahdottaessa solmia yliopistositoumuksen.

Jatkokoulutus- ja projektiapurahat

Jatkokoulutus tai projekti on toteutettava välillä 1.7 ja 30.6 seuraavaa vuotta.

Jatkokoulutus- ja projektiapurahoja jaetaan jatkossa vuosittain. Eli nyt haetaan apurahat vuodeksi kerrallaan.

Jatkokoulutus- ja projektiapurahoja haetaan henkilökohtaisesti. Jos kyseessä on ryhmäprojekti, koko ryhmää varten ei voi hakea samalla lomakkeella, vaan jokainen ryhmän jäsen hakee omalla lomakkeella. Hakijana voi myös olla rekisteröity yhdistys. Yhdellä lomakkeella voi yksi hakija hakea vain yhtä tarkoitusta varten kyseisen hakukauden aikana. Aihe voi olla jatkokoulutus, kurssi (jossa voi olla useampi kurssijakso), matka, kirjan julkaisu tai muu projekti joka kuuluu säätiön aihepiiriin.

Jatkokoulutus- ja projektiapurahoja hakevan on ilmoitettava peruskoulutuksensa. Hakemuksesta on käytävä ilmi kuka järjestää koulutuksen ja hakemuksessa on oltava kurssiohjelma.

Kaikki tarvittavat tiedot on täytettävä hakemukseen, emme ota vastaan liitteitä tai paperihakemuksia.

Lähettämällä hakemuksen hakija hyväksyy, että

  • säätiö saa julkaista hakijan nimen, apurahahankkeen otsikon ja apurahan määrän kotisivuillaan apurahansaajien listalla ja säätiön vuosikertomuksessa.
  • tieto myönnettävästä apurahasta voidaan ilmoittaa muille rahoittajille ennen julkistamista päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi.
  • hän sitoutuu selvityksen toimittamiseen määräaikaan mennessä ja hyväksyy sähköisen selvityksen tallentamisen apurahajärjestelmään. Lisää kohdassa apurahan selvitys.

Säätiö noudattaa henkilötietolain yleissäännöksiä salassapitovelvollisuudesta.

Tietosuoja

Apurahan vastaanotto

Vastaus lähetetään toukokuun loppuun mennessä. Vastaanottajat julkistetaan säätiön kotisivuilla ja vuosikertomuksessa.

Apurahapäätökset tehdään säätiön vuosikokouksessa, minkä jälkeen vastauskirjeet lähetetään sähköisesti.

Tutkimusapurahat maksetaan kahdessa osassa, yksi eri vuodessa ellei toisin sovita.

Jatkokoulutus- ja projektiapurahat maksetaan yhtenä eränä.

Apuraha maksetaan tilille, kun myöntökirjeen linkin kautta pyydetään maksua tai kirjautumalla Rimbertiin https://gyllenbergs.rimbert.fi... ja täyttämällä maksupyynnön.

Myönnettyä apurahaa ei makseta ennen kuin edellinen apuraha on selvitetty.

Myönnetyt apurahat ilmoitetaan MELA:lle (Maatalousyrittäjien eläkelaitos)
jos tutkimuksen kesto on vähintään neljä kuukautta tai pidempi tai jos MELA:n vuosittain tarkastaman apurahan vähimmäisraja ylittyy.

Säätiö ilmoittaa ohjeiden mukaan verottajalle vuosittain maksetut apurahat.

Vastauksia kysymyksiin

Mikäli teillä on kysyttävää yllämainituista ohjeista ottakaa yhteyttä säätiöön, Antonia Laszlo 09-647390 tai sähköposti antonia.laszlo(at)gyllenbergs.fi

UKK

Voiko apurahansaaja käydä myös työssä?

Kyllä voi. Lomakkeeseen täytetään, kuinka pitkään hakijan on tarkoitus tutkia apurahan tuella. Jos hakija on tutkijana osa-aikaisesti, tulee arvioida kuinka kauan tutkimus kestäisi kokoaikaisesti tehtynä ja minkä ajan hakija toivoo olevansa eläkevakuutettu. Lisätietoa eläkekysymyksistä antaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos osoitteessa www.mela.fi.

Voiko apurahaa hakea säätiöltä, jos on samanaikaisesti hakenut muualta, mutta ei vielä tiedä onko saanut tukea?

Kyllä voi.

Mitä tarkoitetaan virkkeellä ”apuraha on henkilökohtainen”?

Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu tutkimuksen rahoitukseen, eikä instituution yleisiin kuluihin. Jos hakemuksen budjettiin halutaan sisältää yliopistokuluja, on ne lisättävä kohtaan muut kulut. Jos kulut ylittävät 2000 €, on kulut eriteltävä tutkimussuunnitelmassa.

Miten selvitys tehdään?

Katso kotisivuiltamme kohdasta apurahojen selvitys. Sieltä löytyy lomakkeet tutkimusapurahoille ja jatkokoulutus ja matka-apurahoille.

Kumman selvityslomakkeen valitsen?

Tutkimuslomake täytetään nimenomaan tutkimuksen selvitystä tehdessä. Selvityslomake jatkokoulutusta ja projekteja varten täytetään, kun kyseessä on jatkokoulutus, kirjaprojekti tai muu tarkoitus.

Hyväksytäänkö päivärahat matkakuluina?

Ei hyväksytä.