Marjatta-koulu

Marjatta-koulu

Marjatta-koulu (Marjatta-skolan) är en 50-årig privat steiner- och läkepedagogisk specialskola som underhålls av Läkepedagogiska Rudolf Steiner-skolans understödsförening. Skolan, som ligger i norra Haga, är avsedd för elever i behov av särskilt stöd som omfattas av förlängd obligatorisk utbildning. För varje elev i Marjatta-skolan har utarbetats en personlig plan för att organisera undervisningen (HOJKS). Elevens inlärning bokförs i planen, som sedan årligen definieras och utvärderas i samarbete med vårdnadshavare och terapeuter.

Samarbete med en pedagogisk läkare har genomförts med stöd från Gyllenberg stiftelse. Läkaren är med i Marjatta-skolans multiprofessionella stödgrupp för lärande.

Att arbeta med elever med specialbehov kräver ständig skolning och växelverkan med andra läkepedagogiska inrättningar runtom i världen. Utmaningarna i arbetet är flerdimensionella och skiftar hela tiden. Det finns behov av vidareutbildning, och de stipendier som Gyllenbergs stiftelse beviljat har gjort det möjligt att studera utomlands och i hemlandet. Skolans multiprofessionella personal har tack vare stipendierna kunnat delta i fortbildningsdagar som arrangeras varje år. Årligen har också experter inbjudits till skolan, och sålunda har helhetsbetonande läkepedagogiska studier varit möjliga.

Marjatta-skolan samarbetar med Föreningen för läkepedagogik i Finland (Suomen hoitopedagoginen yhdistys ry) för att utveckla kunnandet och internationella kontakter inom området. Samarbete på internationell nivå sker i Norden med Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi (www.nfls.nu) och globalt med Anthroposofic Council for Inclusive Social Development (www.inclusivesocial.org).

Med stöd från Gyllenbergs stiftelse ha bland annat skolningsveckoslut arrangerats. Alexandra Jensen Zoffman, ordföranden i Nordiska Förbundet, undervisade i möten och interaktion i den läkepedagogiska skolan. Efter den långa coronaperioden var den här skolningen inspirerande och intressant och gav krafter och nya färdigheter till arbetet. Vi fick erfarenheter och övningar i att utveckla de egna interaktionsfärdigheterna i arbetet. I skolningen deltog lärare, skolgångshandledare, konstlärare och terapeuter.

Att utbyta erfarenheter, lära sig nya saker och fördjupa utbildningens teman stärker alltid på nytt den läkepedagogiska flamman och ger krafter och tro på det dagliga arbetet. Att arbeta med elever med specialbehov kräver ständig förnyelse.

Vi hoppas att vi också i framtiden kan främja kompetensen och utvecklingen inom vårt område. Vi tackar Gyllenbergs stiftelse varmt för samarbetet!


Marjatta-koulu

Marjatta-koulu