Marjatta-koulu

Marjatta-koulu

Marjatta-koulu on 50-vuotias Pohjois-Haagassa toimiva Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä yksityinen steiner- ja hoitopedagoginen erityiskoulu, joka on tarkoitettu vaativaa erityistä tukea tarvitseville, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. Marjatta-koulun jokaiselle oppilaalle on laadittu HOJKS, eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Sinne kirjataan oppilaan oppimistavoitteet, jotka määritellään ja arvioidaan vuosittain yhteistyössä huoltajien ja terapeuttien kanssa.

Yhteistyö pedagogisen lääkärin kanssa on toteutunut Gyllenbergin säätiön tuella. Lääkäri on mukana Marjatta-koulun moniammatillisessa oppimisen tuen ryhmässä (OTR), jossa selvitetään yhteistyössä huoltajien kanssa oppilaiden lisätuen tarvetta.

Työ erityisoppilaiden kanssa vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja vuorovaikutusta muiden hoitopedagogisten paikkojen kanssa, joita on ympäri maailmaa. Työn haasteet ovat monimuotoisia ja muuttuvat kaiken aikaa. Jatkokoulutusta tarvitaan ja Gyllenbergin säätiön myöntämät apurahat ovat mahdollistaneet opiskelun ulkomailla ja kotimaassa. Koulun moniammatillinen henkilökunta on apurahojen turvin voinut osallistua vuosittain järjestettäviin jatkokoulutuspäiviin. Kouluun on myös kutsuttu vuosittain asiantuntijoita, ja näin kokonaisvaltainen hoitopedagoginen opiskelu on ollut mahdollista.

Marjatta-koulu toimii yhteistyössä Suomen Hoitopedagogisen Yhdistyksen (www.hoitopedagogia.fi) kanssa kehittääkseen alan osaamista ja kansainvälisiä yhteyksiä. Kansainvälisen tason yhteistyötä tehdään pohjoismaissa Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapin kanssa (www.nfls.nu) ja maailmanlaajuisesti Anthroposofic Council for Inclusive Social Developmentin kanssa (www.inclusivesocial.org).

Gyllenbergin tuella on muun muassa järjestetty koulutusviikonloppuja. Alexandra Jensen Zoffman, Nordiska Förbundetin puheenjohtaja koulutti kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta hoitopedagogisessa koulussa. Pitkän korona-ajan jälkeen, tämä koulutus oli innostava ja kiinnostava ja antoi voimia ja uutta osaamista työhön. Saimme kokemuksia ja harjoitteita omakohtaiseen vuorovaikutustaitojen kehittämiseen työssä. Koulutukseen osallistui opettajia, koulunkäynninohjaajia, taideopettajia ja terapeutteja.

Kokemusten vaihto, uusien asioiden oppiminen ja koulutuksen teemaan syventyminen vahvistavat aina uudelleen hoitopedagogista liekkiä ja antavat voimia ja uskoa päivittäiseen työhön. Työ erityisoppilaiden kanssa vaatii jatkuvaa uudistumista.

Toivomme, että voimme tulevaisuudessakin edistää alamme osaamista ja kehittämistä.

Kiitämme lämpimästi Gyllenbergin säätiötä yhteistyöstä!

Marjatta-koulu

Marjatta-koulu