11th Worldwide Biography konferens i Finland

11th Worldwide Biography konferens i Finland

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse har haft en betydande roll i att finansiera det biografiska arbetets utveckling i Finland. Biografiarbetet har sin bevekelsegrund i den antroposofiska andliga vetenskapen. Från år 2013 och framåt har biografimentorer fått stöd av stiftelsen för att delta i internationella biografikonferenser. Antalet deltagare som åtnjuter finansiellt stöd har ökat för varje konferens, som arrangeras vartannat år. År 2013 deltog två personer från Finland i konferensen i England, år 2015 i Tyskland var antalet fyra personer och i Schweiz år 2017 redan åtta personer. I Schweiz, i Goetheanum, var de finländska deltagarna mycket aktiva. Två personer ledde fyra dagar morgoneurytmi, en person aktiverade deltagare i en ljudmiljöövning och en ledde en arbetsgrupp under tre dagar. I Ungern år 2019 hade den finländska gruppen vuxit till tolv personer och de hade ombetts att leda en hel arbetsdag med 120 deltagare. Det professionella kunnandet i dylika uppgifter ger synlighet och tillit i biografigemenskapen. Sålunda ombads den finländska gruppen ta hand om förverkligandet av 2021 års konferens. I det här skedet vände vi oss igen till stiftelsen och fick ett anmärkningsvärt högt bidrag för att säkra att konferensen förverkligas.

Vi var en grupp på 17 personer som från början av 2019 förberedde följande internationella biografikonferens. Den var tänkt att hållas i Finland sommaren 2021. Platsen var bokad och alla övriga förberedelser var långt komna. Men efter en internationell konsultationsdiskussion hösten 2020 som inbegrep nio olika länder måste vi konstatera, att konferensen måste flyttas framåt med ett år på grund av coronaepidemin. I det här skedet ställde vi oss frågan ”Är vi fortfarande tillgängliga”, och svaret var ja. Vi måste fortsätta och hitta ett nytt ställe för konferensen. Under 2021 och början av 2022 har vårt team hållit andan uppe genom videohälsningar i en internationell grupp bestående av 500 kolleger. Vi fortsatte planera konferensen utan avbrott.

Under 2021 har vi också grundat en förening som heter Elämänkaarityö ry. Syftet med föreningen är att främja biografiarbete och -forskning och därtill social konst. Den process som startade 2019 och som främjar nätverkande och samarbete mellan aktörer på fältet har redan producerat flera djupgående idéer och projekt inom biografiarbetet. Vi satte i starten upp som föreningens främsta mål att förverkliga konferensen år 2022. Nu när konferensen är förbi, har personerna verksamma i föreningen med handledning av föreningens styrelse börjat förbereda kommande evenemang inom biografiarbete, forskning och social konst. Med det här arbetet kan vi se två olika riktningar; att vi är med om att främja medlemmarnas professionella utveckling genom att stödja samarbete och erbjuda skolning men också genom att göra biografiarbetet mera känt för en vidare krets. Biografiarbetet kan utvecklas och blomstra bara som ett livsområde inom social konst.

11th Worldwide Biography Conference 2022 in Finland

Den skugga som både coronaviruset och kriget i Ukraina fört med sig förvandlades till solsken och värme när deltagarna i 11th Worlwide Biography Conference samlades i månadsskiftet juni-juli i Snellman-universitetets trevliga lokaliteter och vackra miljö.

Över nittio professionella inom biografiarbete från 22 olika länder samlades för att stärka sitt internationella nätverkande och för att dela med sig erfarenheter av biografiforskning och utveckling. Det gemensamma språket var engelska trots att deltagarna hade fjorton olika modersmål. Programmet under fem dagar var en unik helhet. Det lades upp så, att alla var aktiva deltagare. Vi skapade tillsammans ett glatt och levande evenemang som innehöll talrika samtal och utbyte av erfarenheter, djupa inlärningsprocesser, inspirerande och avslappnande kvällsprogram och förstås bastubad vid havsstranden under ljusa sommarnätter.

Konferensens unika helhet

Den här gången planerades konferensen kring temat ”Mänsklighetens öar”. Våra studier fokuserade på teman kring människans livslånga lärande, hur vi kan behandla ”sårbarhet”, ”ofullständighet” och ”begränsningar” i människans intima liv, i det personliga livet (familj, vänner) och i arbetslivet (klienter, kolleger). Temadelarna presenterades under fem dagar i konferensens öppningsanföranden, i workshops, i spontana interaktioner och i möten. Vårt finländska organisationsteam ville speciellt lyfta fram och undersöka biografiarbetets rötter, som kommer från vår egen tids forskning i andlighet och den mikaeliska impulsen. Den senare ambitionen blev till en ”röd tråd” under konferensen när Rudolf Steiners meditativa hörnstenar rytmiskt lästes upp och hördes varje morgon. Från det här föddes konferensen melodiösa toner och arbete på en nivå av djupt och meningsfullt samarbete.

Själen i en organiserad gemenskap

”Ingenting är möjligt utan människor, men ingenting är hållbart utan institutioner.”

För första gången planerades, koordinerades och arrangerades konferensen av en rätt stor grupp bestående av sjutton finländska sakkunniga. De byggde upp en stark gemenskap som i tre års tid höll konferensens fackla brinnande för ett globalt samfund genom att väcka intresse och inspiration inför det kommande evenemanget.

Den finländska konferensorganisationen byggdes upp på ett enkelt sätt. Vi skapade fem team som alla hade sitt eget ansvar, budget och självständiga beslutsprocesser. Varje team samlades regelbundet, ofta på nätet, för att dela och klargöra helheten och de egna uppgifterna. De praktiska sakernas processansvar gicks igenom och delades genom ett gemensamt avtal. En person fick ta hand om koordineringsansvaret för helheten. Den horisontella styrningen fick bra med rum att utvecklas i organisationsteamets pålitliga atmosfär under konferensens planering och gång. Vi konfererade också kontinuerligt med våra erfarna kolleger i andra länder som tidigare hade arrangerat internationella konferenser. De här ambitionerna har setts stärka samfundets och evenemangets centrala känsla på ett bra sätt och hjälpt arrangemangen att fungera flexibelt.

Den dialogiska kontakten är grunden för en gemenskap. Dialogen är jämställda människors upplevelse av möten och utbyte. Till dialogen hör att ifrågasätta, lyssna, diskutera, föra fram sig själv, acceptera det som är annorlunda, dualism och jämställdhet. De centrala egenskaperna i den dialogiska kontakten är att hålla tillbaka de personliga åsikterna och tankarna och aktivera lyssnandet. När detta händer, upplever vi vår egen biografiska betydelse på ett djupare plan. Dialogen kräver av oss att ge uppmärksamhet, acceptans och uppskattning, vilket kan leda till ett tacksamt förhållningssätt till andra. Vi strävar också till att tacksamt komma ihåg de personer som höll och fortfarande håller evenemanget The Worldwide Biography Conferences anda uppe och sänder samtidigt kärleksfulla tankar till de kolleger som inte kunde närvara i år. Följande konferens arrangeras i Kyoto i Japan 2024. Förberedelserna har redan börjat. Våra erfarenheter av och syn på att arrangera kommer också att vara viktiga så att också den följande konferensen blir givande och lyckad.

yht
Biografitankens historia

I boken Vom Lebenslauf des Menschen, vars engelskspråkiga utgåva har titeln Biography, Freedom and Destiny, skriver tysken Erhard Fucke i sin introduktionstext att Rudolf Steiner inte behandlade temat biografi som en helhet. I flera verk beskriver han ändå människan som en varelse vars existens har kontinuitet. Människan utvecklar i kretsen av kosmiska lagbundenheter en separat individualitet, där tillvarons kontinuitet kommer fram i växelverkan mellan liv och död, genom reinkarnation och erfarenheten av väldigt olika livssituationer. Effekten av de här olika livssituationerna kan ses i våra individuella biografier. Våra människorelationer gör en sådan utveckling möjlig.

En pionjär inom biografiarbetet är den holländske läkaren och psykiatern Bernard Lievegoed. Hans forskning och skrifter har visat vägen också för andra professionella inom biografiarbetet. Hans första bok om individens biografi, Yksilön elämänkaari, publicerades 1976 när Lievegoed var 71 år gammal. Senare, vid 78 års ålder, publicerade han sitt främsta verk Ihminen kynnyksellä, för vilket han erhöll Hollands förläggarpris ”Guldfjädern”. Lievegoeds gärning var omfattande och nådde på ett alldeles speciellt sätt organisationsarbetets värld. Redan 1969, när han var 64 år, publicerade han boken The Developing Organization. Verket har senare översatts till finska under titeln Organisaation elämänkaari. I Finland har biografitemat behandlats av Reijo Wilenius i hans bok Mitä on ihminen som kom ut 2003.

Jaana Tuovinen, Hannu Tuovinen ja Tuulikki Sarekoski

Jaana Tuovinen, Hannu Tuovinen ja Tuulikki Sarekoski