Liisa Korkalo

Liisa Korkalo

De nya nordiska näringsrekommendationerna som publicerades i juni 2023 strävar efter att öka andelen växtbaserade produkter i vår kost. Rekommendationerna bygger på forskningsresultat som visar att en kost rik på grönsaker, rotfrukter, frukt, fullkorn, baljväxter, nötter och frön kan förebygga ett flertal folksjukdomar.

Vad innebär det om kosten helt eller till stor del består av produkter från växtriket? Undersökningar har visat att besluten att följa en vegansk kost ofta baserar sig på etiska frågor relaterade till djurens rättigheter och välbefinnande samt till den veganska kostens ekologiska karaktär. Men har en vegansk eller vegetarisk kost med endast små mängder produkter från djurriket några hälsofördelar jämfört med en kost som är sammanställd helt enligt näringsrekommendationerna? Löper personerna en risk att utsättas för brist på vissa näringsämnen? Vore det möjligt att utifrån olika synvinklar identifiera ett optimalt förhållande mellan den animaliska och vegetabiliska delen av kosten, och skulle detta optimala förhållande variera beroende på personens ålder? Bland annat dessa frågor har vi behandlat inom vår forskargrupp.

I vårt aktuella forskningsprojekt MIRA2 undersöker vi skillnader i intag av näringsämnen, nutritionsstatus och metabolism hos barn i daghemsåldern och deras vårdnadshavare som följer vegansk kost, vegetarisk kost eller blandkost. Rekryteringen av familjerna för studien inleddes i september 2021 och avslutades i juni 2022. Familjerna kontaktades via olika daghem i Helsingfors och totalt deltog 74 barn och 94 vårdnadshavare i studien. Informationen insamlades med hjälp av kostdagböcker och formulär. För barnens del gjordes antropometriska mätningar och deras vårdnadshavare rapporterade själv sin längd och vikt. Både barnen och vårdnadshavarna ombads ge blod-, urin- och avföringsprov. I skrivande stund pågår bearbetning, kontroll och preliminär analys av kostdagboksmaterialet. Utgående från de biologiska proverna har vi utfört ett flertal olika bestämningar och vissa av proverna väntar fortfarande på analys.

Endast lite forskning har gjorts gällande nutritionsstatus och ämnesomsättning hos personer som följer en vegansk och vegetarisk kost, och detta gäller speciellt forskning på barn. Vår forskargrupp har haft nöjet att få samarbeta med ett flertal olika laboratorier. Samarbetet har gjort det möjligt för oss att undersöka ett stort antal olika biomarkörer som beskriver nutritionsstatus och metabolism. Det stipendium som vi beviljades av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse möjliggjorde analys av serumets fetter och aminosyror samt analys av jodhalter i urinen. Koncentrationerna av serumets fettsyror analyserades vid HiLIPID-laboratoriet vid Helsingfors universitet, under ledning av Reijo Käkelä. Serumets aminosyrakoncentrationer analyserades vid laboratoriet vid Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper vid Helsingfors universitet, under ledning av Minnamari Edelmann. Därtill analyserades urinens jodhalter av Biomarkörteamet vid Institutet för hälsa och välfärd, under ledning av Iris Erlund. Alla dessa faktorer har undersökts väldigt lite inom denna målgrupp. Internationellt har endast ett fåtal studier utförts där man har undersökt jodkoncentrationerna i urinen hos barn som följer vegankost. Hur livsmedlen supplementeras med jod och anvisningar vid användning av jodtillskott varierar mellan olika länder. För att känna till den lokala situationen är det nödvändigt att forska i ämnet också i Finland. Enligt vad vi känner till har serumets aminosyrakoncentrationer och fettsyreprofiler för barn som följer en vegansk kost överhuvudtaget inte rapporterats tidigare. En ny, mer detaljerad forskningsinformation gällande näringsintaget för de individer som följer en vegetarisk och vegansk kost behövs för att få en djupare förståelse för både fördelarna och riskerna för olika dieter och för att kunna ge råd till familjer om hur riskerna kan förebyggas.

Jag tackar varmt Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse för understödet till vår forskning.


Läs mera:
https://blogs.helsinki.fi/kasv...


Docent i näringslära, universitetslektor

Helsingfors universitet


Liisa Korkalo

Liisa Korkalo